Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:10:36
- Ýmzalamaya hazýrlar mý?
- Packard'ýn yerini elde etmeden...

:10:39
...bundan bahsetmesek?
:10:46
Üzgünüm.
:10:50
Packard deðirmeninin...
:10:54
...bir yýl içinde iflas edeceðine dair
saðlam bilgiler var elimizde.

:10:58
Bir þarký gibi elde edeceðiz.
Tek mýsra, nakarat yok.

:11:04
Þimdi...
:11:06
...buradan çýkalým ve þu peynir yiyenleri
yaþayacaklarý yere koyalým.

:11:12
Benjamin.
:11:16
...temiz, saðlýklý bir çevre,
sizinkiler gibi.

:11:22
Bu ülkenin sunabileceði...
:11:26
...en iyi olanaklarla yarýþan bir kalite.
:11:29
Ghostwood Country Kulüp'ün
sunacaðý da iþte bu.

:11:38
Sven'le ilk konuþtuðumda...
:11:40
...buradaki havanýn kalitesi
konusuyla çok ilgiliydi.

:11:48
Ýzin verirsen, Sven, bu sabah koþudan sonra
söylediklerini tekrarlayacaðým:

:11:53
"Bizim oranýn havasý hiç bu kadar
iyi hissettirmemiþti!"


Önceki.
sonraki.