Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:11:04
Þimdi...
:11:06
...buradan çýkalým ve þu peynir yiyenleri
yaþayacaklarý yere koyalým.

:11:12
Benjamin.
:11:16
...temiz, saðlýklý bir çevre,
sizinkiler gibi.

:11:22
Bu ülkenin sunabileceði...
:11:26
...en iyi olanaklarla yarýþan bir kalite.
:11:29
Ghostwood Country Kulüp'ün
sunacaðý da iþte bu.

:11:38
Sven'le ilk konuþtuðumda...
:11:40
...buradaki havanýn kalitesi
konusuyla çok ilgiliydi.

:11:48
Ýzin verirsen, Sven, bu sabah koþudan sonra
söylediklerini tekrarlayacaðým:

:11:53
"Bizim oranýn havasý hiç bu kadar
iyi hissettirmemiþti!"

:12:02
Karýnýz yine telefonda.
Acil olduðunu söyledi.

:12:09
Ýzninizle, beyler.
Hemen döneceðim.

:12:14
Çabuk ol.
:12:17
Burada, Ýkiz Tepeler'de...
:12:21
...saðlýk ve endüstri el ele ilerliyor.
:12:28
- Sizi ev telefonun baðlayacaðým.
- Teþekkür ederim.

:12:38
- Sarah, ne var?
- Laura seninle mi?

:12:41
- Hayýr, niye?
- Bu sabah seninle çýkmadý mý?

:12:43
Hayýr. Tatlým, ne oldu?
Bunlar ne demek oluyor?

:12:46
- Sabah burada deðildi.
- Muhtemelen Bobby'yledir.

:12:52
- Bobby'yi bulamýyorum.
- Ýþte. Bu.

:12:55
Endiþelenme.
Muhtemelen birliktedirler.

:12:59
Bir not býrakýrdý.
Bana söylerdi.


Önceki.
sonraki.