Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:12:02
Karýnýz yine telefonda.
Acil olduðunu söyledi.

:12:09
Ýzninizle, beyler.
Hemen döneceðim.

:12:14
Çabuk ol.
:12:17
Burada, Ýkiz Tepeler'de...
:12:21
...saðlýk ve endüstri el ele ilerliyor.
:12:28
- Sizi ev telefonun baðlayacaðým.
- Teþekkür ederim.

:12:38
- Sarah, ne var?
- Laura seninle mi?

:12:41
- Hayýr, niye?
- Bu sabah seninle çýkmadý mý?

:12:43
Hayýr. Tatlým, ne oldu?
Bunlar ne demek oluyor?

:12:46
- Sabah burada deðildi.
- Muhtemelen Bobby'yledir.

:12:52
- Bobby'yi bulamýyorum.
- Ýþte. Bu.

:12:55
Endiþelenme.
Muhtemelen birliktedirler.

:12:59
Bir not býrakýrdý.
Bana söylerdi.

:13:02
Tatlým, sakin ol lütfen.
:13:04
- Leland Palmer'ý arýyorum.
- Orada, telefonda.

:13:10
Þerif Truman.
:13:12
Ne? Kim? Ne dedin?
:13:19
Oh, Tanrým. Oh, Tanrým!
:13:28
Leland, lütfen. Ne var? Söyle.
:13:32
- Leland...
- Laura'yla mý ilgili?

:13:36
Korkarým öyle.
:13:41
Leland, söyle bana.
:13:44
Bebeðim!
:13:56
Kontratlarý imzalamaya hazýrýz.

Önceki.
sonraki.