Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:37:02
Douglas firs.
:37:07
Birisi bana ölü kýzýn
morg raporunu getirebilir mi?

:37:11
Otopsi henüz yapýlmadý.
:37:13
Ama iþimiz bitince sizi aþaðýya,
morga götüreceðim.

:37:17
Güzel.
:37:22
Dr. Shelvy, bu FBI ajaný Cooper.
:37:26
- Tanýþtýðýmýza memnun oldum.
- Doktor. Kýz nasýl?

:37:28
Þokta, acý çekiyor.
:37:31
- Onu görebilir miyim?
- Pekala, buradan.

:37:50
- Tecavüze uðramýþ mý?
- Defalarca.

:37:52
- Bir kiþi mi?
- Sonuçlarý bekliyoruz.

:37:56
Ölen kýzla bir baðlantýsý var mý?
:37:59
Ayný liseden. Bildiðimiz kadarýyla
birbirlerini pek tanýmýyorlar.

:38:04
Baðlantý yok.
:38:08
Onu sorgulamak isterim.
:38:10
Bu kýz nerede olduðunu bile bilmiyor.
:38:14
Tam olarak ne diyorsunuz?
:38:16
Bir CAT taramasýna ihtiyacýmýz var
ama burada gerekli ekipmanýmýz yok.

:38:20
Benim görüþüm,
sinirsel hasar görmüþ olabileceði.

:38:23
Hiçbir þeye cevap vermiyor.
:38:28
Parmaklarýný kontrol etmek isterim.
:38:36
Pekala.
:38:43
- Partiküller zaten temzilendi.
- Aradýðým bu deðil.

:38:50
Burada bir þey yok.
:38:56
Oraya gitme.
:38:58
Oraya gitme.

Önceki.
sonraki.