Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:36:03
- Ajan Cooper?
- Evet.

:36:05
- Þerif Harry S. Truman.
- Dale Cooper, FBI.

:36:07
- Memnun oldum.
- Tanýþtýðýmýza sevindim.

:36:10
- Burayý kolay buldunuz mu?
- Hayýr, hayýr. Ýyiydi.

:36:14
Lewis Fork yakýnýndaki 2. otoyoldan geldim.
:36:17
Lamplighter Inn'de durdum.
:36:19
Bir dilim turta yedim.
Ýnanýlmazdý.

:36:22
FBI'ýn burada olmasýna sevindim.
:36:26
Ronnette eyalet dýþýnda.
Geldiðiniz için þanslýyýz.

:36:30
- Tüm kasaba çok etkilendi.
- Elbette, sakin bir yer.

:36:33
Þerif, bir dakika burada duralým.
:36:36
En baþta konuþmamýz gereken þeyler var.
:36:39
Bunu zor yoldan öðrendim ama
baþtan konuþmak en iyisi.

:36:42
Büro çaðýrýlmýþsa, sorumluluk Büro'nundur.
:36:45
Benim için çalýþacaksýnýz.
:36:47
Bazen yerel kanun güçleri buna yanaþmýyor.
Umarým anlamýþsýnýzdýr.

:36:51
Dediðim gibi, burada olmanýzdan memnunuz.
:36:53
Þerif, buarada yetiþen
o harika aðaçlarýn türü nedir?

:36:59
- Büyük, muhteþem...
- Douglas firs.

:37:02
Douglas firs.
:37:07
Birisi bana ölü kýzýn
morg raporunu getirebilir mi?

:37:11
Otopsi henüz yapýlmadý.
:37:13
Ama iþimiz bitince sizi aþaðýya,
morga götüreceðim.

:37:17
Güzel.
:37:22
Dr. Shelvy, bu FBI ajaný Cooper.
:37:26
- Tanýþtýðýmýza memnun oldum.
- Doktor. Kýz nasýl?

:37:28
Þokta, acý çekiyor.
:37:31
- Onu görebilir miyim?
- Pekala, buradan.

:37:50
- Tecavüze uðramýþ mý?
- Defalarca.

:37:52
- Bir kiþi mi?
- Sonuçlarý bekliyoruz.

:37:56
Ölen kýzla bir baðlantýsý var mý?
:37:59
Ayný liseden. Bildiðimiz kadarýyla
birbirlerini pek tanýmýyorlar.


Önceki.
sonraki.