Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:35:03
79.345 mil.
Ýbre sýnýrda.

:35:07
Kasabada depoyu doldurmam gerek.
Ne kadar ödediðimi söylemeyi hatýrlat.

:35:12
Öðle yemeðini 6 dolar 31 sente
Lamplighter Inn'de yedim.

:35:17
2. otoyol, Lewis Fork yakýnlarý.
:35:20
Ton balýklý sandviç, bir dilim çilekli turta
ve bir fincan kahve.

:35:24
Kahretsin, güzel yemekti! Bu tarafa gelirsen
o turta durmana deðer.

:35:31
Burada þeyle buluþacaðým...
:35:35
...Þerif Harry S. Truman.
Hatýrlamak zor olmamalý.

:35:39
Calhoun Memorial Hastahanesi'nde olacak.
:35:41
Sanýrým daðdan düþen kýza bir bakacaðýz.
:35:46
Þerif'in temiz ve uygun fiyatlý
bir otel tavsiye edeceðine eminim.

:35:51
Ýstediðim bu:
Temiz ve uygun fiyatlý bir yer.

:35:55
Diane, neredeyse unutuyordum.
:35:57
Bunlarýn ne cins aðaçlar olduðunu öðrenmeliyim.
Gerçekten önemli.

:36:03
- Ajan Cooper?
- Evet.

:36:05
- Þerif Harry S. Truman.
- Dale Cooper, FBI.

:36:07
- Memnun oldum.
- Tanýþtýðýmýza sevindim.

:36:10
- Burayý kolay buldunuz mu?
- Hayýr, hayýr. Ýyiydi.

:36:14
Lewis Fork yakýnýndaki 2. otoyoldan geldim.
:36:17
Lamplighter Inn'de durdum.
:36:19
Bir dilim turta yedim.
Ýnanýlmazdý.

:36:22
FBI'ýn burada olmasýna sevindim.
:36:26
Ronnette eyalet dýþýnda.
Geldiðiniz için þanslýyýz.

:36:30
- Tüm kasaba çok etkilendi.
- Elbette, sakin bir yer.

:36:33
Þerif, bir dakika burada duralým.
:36:36
En baþta konuþmamýz gereken þeyler var.
:36:39
Bunu zor yoldan öðrendim ama
baþtan konuþmak en iyisi.

:36:42
Büro çaðýrýlmýþsa, sorumluluk Büro'nundur.
:36:45
Benim için çalýþacaksýnýz.
:36:47
Bazen yerel kanun güçleri buna yanaþmýyor.
Umarým anlamýþsýnýzdýr.

:36:51
Dediðim gibi, burada olmanýzdan memnunuz.
:36:53
Þerif, buarada yetiþen
o harika aðaçlarýn türü nedir?

:36:59
- Büyük, muhteþem...
- Douglas firs.


Önceki.
sonraki.