Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:34:04
Ed!
:34:06
Saat 10'a kadar hazýr olmasýný istemiþlerdi.
:34:09
Þimdi gün batýmýna kadar
hazýr olmasýný istiyorum.

:34:35
Diane, saat 11:30, 24 Þubat.
Ýkiz Tepeler Kasabasý'na giriyorum.

:34:41
Kanada sýnýrýndan beþ mil güneyde,
eyalet sýnýrýndan 12 mil batýda.

:34:45
Hayatýmda hiç bu kadar çok aðaç görmemiþtim.
:34:49
W.C. Fields'ýn dediði gibi,
"Burayý Philadelphia'ya tercih ederim."

:34:53
54 derece, hava kapalý.
Meteoroloji yaðmur dedi.

:34:57
Söylediklerinin %60'ýnda yanýldýðýn için
para alýyorsan, bu iþi býrakmalýyým!

:35:03
79.345 mil.
Ýbre sýnýrda.

:35:07
Kasabada depoyu doldurmam gerek.
Ne kadar ödediðimi söylemeyi hatýrlat.

:35:12
Öðle yemeðini 6 dolar 31 sente
Lamplighter Inn'de yedim.

:35:17
2. otoyol, Lewis Fork yakýnlarý.
:35:20
Ton balýklý sandviç, bir dilim çilekli turta
ve bir fincan kahve.

:35:24
Kahretsin, güzel yemekti! Bu tarafa gelirsen
o turta durmana deðer.

:35:31
Burada þeyle buluþacaðým...
:35:35
...Þerif Harry S. Truman.
Hatýrlamak zor olmamalý.

:35:39
Calhoun Memorial Hastahanesi'nde olacak.
:35:41
Sanýrým daðdan düþen kýza bir bakacaðýz.
:35:46
Þerif'in temiz ve uygun fiyatlý
bir otel tavsiye edeceðine eminim.

:35:51
Ýstediðim bu:
Temiz ve uygun fiyatlý bir yer.

:35:55
Diane, neredeyse unutuyordum.
:35:57
Bunlarýn ne cins aðaçlar olduðunu öðrenmeliyim.
Gerçekten önemli.


Önceki.
sonraki.