Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:33:28
Laura ölmüþ.
:33:32
Evet, duydum.
:33:37
O tekti.
:33:42
Kahve ýsmarlayayým mý?
:33:46
Olmaz.
:33:51
Donna'yý görürsen bunu ona verir misin?
:34:04
Ed!
:34:06
Saat 10'a kadar hazýr olmasýný istemiþlerdi.
:34:09
Þimdi gün batýmýna kadar
hazýr olmasýný istiyorum.

:34:35
Diane, saat 11:30, 24 Þubat.
Ýkiz Tepeler Kasabasý'na giriyorum.

:34:41
Kanada sýnýrýndan beþ mil güneyde,
eyalet sýnýrýndan 12 mil batýda.

:34:45
Hayatýmda hiç bu kadar çok aðaç görmemiþtim.
:34:49
W.C. Fields'ýn dediði gibi,
"Burayý Philadelphia'ya tercih ederim."

:34:53
54 derece, hava kapalý.
Meteoroloji yaðmur dedi.

:34:57
Söylediklerinin %60'ýnda yanýldýðýn için
para alýyorsan, bu iþi býrakmalýyým!


Önceki.
sonraki.