Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:39:01
Ronnie?
:39:03
Ronnette?
:39:20
Balýðý sudan çýkart, koca aðýz.
:39:23
Büyük bir aðzý var ve benimle konuþmaya baþlýyor.
:39:34
Harry!
:39:37
Dr. Jacoby.
:39:40
- Korkunç, korkunç bir trajedi.
- Evet.

:39:48
Bu Özel Ajan Dale Cooper.
:39:51
- Gary Cooper?
- Ajan Cooper.

:39:53
- Ajan mý? FBI.
- Doðru.

:39:58
Dr. Lawrence Jacoby, Ajan Cooper.
Laura benim hastamdý.

:40:04
Dinleyin, morga gidiyorsunuz.
Siz katýlmamýn sakýncasý var mý?

:40:07
Evet, var.
Neden istiyorsunuz?

:40:09
Bu, prosedüre aykýrý, Doktor.
:40:12
Sadece yardýmcý olabileceðimi düþünmüþtüm.
:40:16
- Hala olabilirsiniz... baþka bir zaman.
- Tamamen anlýyorum.

:40:21
Bu arada...
:40:23
Laura'nýn... Laura'nýn ailesi.
:40:28
Bana geldiðini bilmiyorlardý.
:40:41
- Bu herif psikiyatrist mi?
- Evet.

:40:48
Florasanlar için tekrar özür dilerim.
:40:51
- Sanýrým voltajdan.
- Sorun deðil.

:40:57
Ajan Cooper, bu çivileri
onu getirdiðimizde kullandýk.


Önceki.
sonraki.