Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:40:04
Dinleyin, morga gidiyorsunuz.
Siz katýlmamýn sakýncasý var mý?

:40:07
Evet, var.
Neden istiyorsunuz?

:40:09
Bu, prosedüre aykýrý, Doktor.
:40:12
Sadece yardýmcý olabileceðimi düþünmüþtüm.
:40:16
- Hala olabilirsiniz... baþka bir zaman.
- Tamamen anlýyorum.

:40:21
Bu arada...
:40:23
Laura'nýn... Laura'nýn ailesi.
:40:28
Bana geldiðini bilmiyorlardý.
:40:41
- Bu herif psikiyatrist mi?
- Evet.

:40:48
Florasanlar için tekrar özür dilerim.
:40:51
- Sanýrým voltajdan.
- Sorun deðil.

:40:57
Ajan Cooper, bu çivileri
onu getirdiðimizde kullandýk.

:41:04
Ýþte. Ýþte.
Tanrým, iþte!

:41:07
- Ne?
- Bizi yalnýz býrakýr mýsýnýz, lütfen?

:41:10
- Jim.
- Bizi yalnýz býrakýr mýsýnýz, lütfen?

:41:12
Elbette.
:41:17
Bunu çýkartacak bir þey lazým.
:41:42
Diane, Ýkiz Tepeler Morgu'nda,
kurbanýn cesedinin yanýndayým. Adý neydi?

:41:46
- Laura Palmer.
- Laura Palmer. Otopsi yapýlmadan geldim.

:41:48
Diane, ayný þey.
:41:51
- Bunu tekrar göreceðimizi söylemiþtim.
- Ne buldunuz?

:41:55
Yüzük parmaðý, týrnaðýn altýnda.
:41:59
Bakalým bize ne býrakmýþ.

Önceki.
sonraki.