Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:41:04
Ýþte. Ýþte.
Tanrým, iþte!

:41:07
- Ne?
- Bizi yalnýz býrakýr mýsýnýz, lütfen?

:41:10
- Jim.
- Bizi yalnýz býrakýr mýsýnýz, lütfen?

:41:12
Elbette.
:41:17
Bunu çýkartacak bir þey lazým.
:41:42
Diane, Ýkiz Tepeler Morgu'nda,
kurbanýn cesedinin yanýndayým. Adý neydi?

:41:46
- Laura Palmer.
- Laura Palmer. Otopsi yapýlmadan geldim.

:41:48
Diane, ayný þey.
:41:51
- Bunu tekrar göreceðimizi söylemiþtim.
- Ne buldunuz?

:41:55
Yüzük parmaðý, týrnaðýn altýnda.
:41:59
Bakalým bize ne býrakmýþ.
:42:04
Bu bir 'R'.
:42:07
Diane, bunu Albert ve takýmýna ver.
Sam'e gitme.

:42:11
Albert bununla daha iyi baþa çýkar.
Bir torabaya ihtiyacýmýz var.

:42:15
Pekala, Cooper, bana burada
neler olduðunu söyleyecek misin?

:42:20
Þerif, konuþacaðýmýz çok þey var.
:42:49
- Selam, Ed.
- Selam, Donna.


Önceki.
sonraki.