Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:23:02
Bu Joey deðil, bu James Hurley.
1:23:04
James, motordan uzak dur.
Kýzdan uzaklaþ.

1:23:08
- Ellerini baþýnýn arkasýna koy.
- O bir þey yapmadý!

1:23:12
Muhtemelen haklý.
1:23:19
James.
O bir þey yapmadý.

1:23:26
Lucy, tutuklama formu hazýrla.
1:23:31
Doktor, onu serbest býrakýyorum...
1:23:33
...ama sabah ilk iþ sorgulama için
buraya gelmesini istiyorum.

1:23:36
- Pekala, Harry.
- Andy, Hawk.

1:23:38
James'i dört numaraya koyun.
1:23:45
James.
1:23:47
Herþey düzelecek.
1:24:03
Sen!
1:24:15
Seni sonra kontrol edeceðiz.
1:24:23
Ýyi geceler, memurlar.
1:24:45
Üzgünüm, baba.
1:24:49
Donna, bugün olanlardan sonra...
1:24:53
....annene ve bana bu gece neler
yaþattýðýný anladýðýna eminim.

1:24:58
Ama yine de iyi bir sebebin olmadan bunu
yapmayacaðýný bilecek kadar iyi tanýyorum seni.


Önceki.
sonraki.