Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:24:03
Sen!
1:24:15
Seni sonra kontrol edeceðiz.
1:24:23
Ýyi geceler, memurlar.
1:24:45
Üzgünüm, baba.
1:24:49
Donna, bugün olanlardan sonra...
1:24:53
....annene ve bana bu gece neler
yaþattýðýný anladýðýna eminim.

1:24:58
Ama yine de iyi bir sebebin olmadan bunu
yapmayacaðýný bilecek kadar iyi tanýyorum seni.

1:25:07
Ayrýca baþka bir problemimiz de var, genç bayan.
1:25:12
Kýz kardeþinin bisikleti nerede?
1:25:16
Roadhouse'da býraktým.
1:25:19
Gidip alalým.
1:25:23
Anladýðým kadarýyla, Harriet'a arka lastiðe
hava basacaðýna dair söz vermiþsin.

1:25:28
Evet, bastým.
1:25:33
Senin gibi bir kýzýmýz olduðu için minnettarýz.
1:25:44
Bir polisin rüyasý!
1:25:46
Evet, Lucy her gece hazýrlar.
1:25:50
Þerif, herþey yolunda mý?
1:25:52
Ekstra donutlar Ajan Cooper için
ve kafeinsiz kahve de var.

1:25:56
Biliyorsun, Andy son zamanlarda
çok fazla kafeinli kahve içiyor.


Önceki.
sonraki.