Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:25:07
Ayrýca baþka bir problemimiz de var, genç bayan.
1:25:12
Kýz kardeþinin bisikleti nerede?
1:25:16
Roadhouse'da býraktým.
1:25:19
Gidip alalým.
1:25:23
Anladýðým kadarýyla, Harriet'a arka lastiðe
hava basacaðýna dair söz vermiþsin.

1:25:28
Evet, bastým.
1:25:33
Senin gibi bir kýzýmýz olduðu için minnettarýz.
1:25:44
Bir polisin rüyasý!
1:25:46
Evet, Lucy her gece hazýrlar.
1:25:50
Þerif, herþey yolunda mý?
1:25:52
Ekstra donutlar Ajan Cooper için
ve kafeinsiz kahve de var.

1:25:56
Biliyorsun, Andy son zamanlarda
çok fazla kafeinli kahve içiyor.

1:26:00
Saðol, Lucy. Þimdi iþe geri dönebilirsin
ve bizi dinleme.

1:26:05
Þerif, bu bana anýmsattý.
1:26:08
Bana iyi ve ucuz bir otel
tavsiye edebilir misiniz?

1:26:12
Lüks olmasý gerekmiyor.
1:26:14
Great Northern'ý önerebilirim.
1:26:17
Biliyorsunuz, bir süre buralarda olacaðým.
1:26:20
Bu moteller iyi fiyat vaat ederler...
1:26:23
...ama iþ kalmaya gelince herþey deðiþir.
1:26:25
Tüm ihtiyacým bir yatak,
bir banyo, bir telefon...

1:26:29
...ve olur da erken dönersem izlemek için
bir televizyon.

1:26:34
Great Northern'dan iyi bir fiyat alabiliriz.
1:26:37
Tutuldu.
1:26:39
Yarýn erken geldi.
1:26:46
Diane, gece 12:28.
1:26:49
Great Northern Hotel'de kalacaðým.
1:26:52
Þerif benim için fiyat alacak.
1:26:58
En az beklediðin anda.

Önceki.
sonraki.