Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:27:01
Alcaklar seni cektiler!
. .

:27:04
Neler çektiðimi bilemezsin.
:27:06
Sigorta parayý ödemedi.
Cesedini bulamadýlar.

:27:10
OBeni sigortaladýn mý?
OBütün sürücülerimi.

:27:14
Sende iþe yaramadý.
Ceset parçalarýný aradým!

:27:18
Burun, parmak, ne olursa!
:27:21
Burasý benim evim deðil.
:27:23
Burada elindekini ya
saklarsýn ya kaybedersin.

:27:27
Bu inanýlmaz.
Hiç Kaçak görmedim.

:27:31
Duydum tabii.
:27:33
Sana da olduðunu düþündüm.
:27:36
Onlarý 2OD'de gördüm.
Ama dokunmak?

:27:39
Birini tanýmak? Sað olaný?
Bu inanýlmaz.

:27:45
Antika küllüðümü beðendin mi?
:27:49
Porsche.
:27:53
1 967 Porsche.
:27:58
Sen Alex Furlong'sun.
:28:02
Bu sesler ne?
:28:04
Burada insanlar huzursuz.
:28:07
OBeni neden istiyorlar?
OCünkü öldün.
.

:28:12
Muhtesem bir bicimde.
. .

:28:14
Ýnanýlmaz bir video kaset.
Seyretmelisin.

:28:18
Nerede, ne zaman öldüðünü
biliyorlar. Geri çekileceksin.

:28:23
Uzay zamaný koordinatlarý.
Daha ham, ama mükemmelleþtirirler.

:28:28
Anlamýyorum. Neden þimdi
sað olan birini almýyorlar?

:28:32
Su insanlara bak. Ömürlerini
.
ozon tabakasýz geçirdiler.

:28:37
Mega dozlarda karbonmonoksit. . .
:28:40
. . .sülfürdioksit, cýva,
kurþun, benzen. . .

:28:43
. . .nükleer artýk soludular.
:28:45
20.yy.'da bulunmayan
uyuþturuculara baðýmlýlar.

:28:48
Dürüst olalým,
sen iyi bir malsýn.

:28:52
Julie Redlund'ý hatýrlýyor musun?
:28:55
Tabii hatýrlýyorum Julie Redlund'ý.
:28:58
Ona ne oldu?
:28:59
Battery Park'ta yaþýyor.
Güç duvarlarýnýn arkasýnda güvende.


Önceki.
sonraki.