Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:28:02
Bu sesler ne?
:28:04
Burada insanlar huzursuz.
:28:07
OBeni neden istiyorlar?
OCünkü öldün.
.

:28:12
Muhtesem bir bicimde.
. .

:28:14
Ýnanýlmaz bir video kaset.
Seyretmelisin.

:28:18
Nerede, ne zaman öldüðünü
biliyorlar. Geri çekileceksin.

:28:23
Uzay zamaný koordinatlarý.
Daha ham, ama mükemmelleþtirirler.

:28:28
Anlamýyorum. Neden þimdi
sað olan birini almýyorlar?

:28:32
Su insanlara bak. Ömürlerini
.
ozon tabakasýz geçirdiler.

:28:37
Mega dozlarda karbonmonoksit. . .
:28:40
. . .sülfürdioksit, cýva,
kurþun, benzen. . .

:28:43
. . .nükleer artýk soludular.
:28:45
20.yy.'da bulunmayan
uyuþturuculara baðýmlýlar.

:28:48
Dürüst olalým,
sen iyi bir malsýn.

:28:52
Julie Redlund'ý hatýrlýyor musun?
:28:55
Tabii hatýrlýyorum Julie Redlund'ý.
:28:58
Ona ne oldu?
:28:59
Battery Park'ta yaþýyor.
Güç duvarlarýnýn arkasýnda güvende.

:29:04
McCandless Corporation'da
üst düzey yönetici.

:29:07
Dünyanýn en büyük þirketi.
Her þey onlarýn.

:29:12
Ona ulaþmalýyým. Görmeliyim.
:29:19
Gercek bu.
.

:29:22
Ona ulasmalýsýn.
.

:29:25
Kabul etmiyorlar.
:29:28
Maden haklarýný istemeliyiz.
:29:30
Bu istek tüm anlaþmayý bozabilir.
:29:33
3 milyardan bahsediyoruz.
Kumar oynamaya deðer.

:29:38
Ayrýca, bence tavize hazýrlar.
:29:41
Anlaþmadan çýkarmaný istiyorum.
:29:43
Simdi.
.

:29:52
Michelette maden haklarýnýn
anlaþmada kalmasýný istiyor.


Önceki.
sonraki.