Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:29:04
McCandless Corporation'da
üst düzey yönetici.

:29:07
Dünyanýn en büyük þirketi.
Her þey onlarýn.

:29:12
Ona ulaþmalýyým. Görmeliyim.
:29:19
Gercek bu.
.

:29:22
Ona ulasmalýsýn.
.

:29:25
Kabul etmiyorlar.
:29:28
Maden haklarýný istemeliyiz.
:29:30
Bu istek tüm anlaþmayý bozabilir.
:29:33
3 milyardan bahsediyoruz.
Kumar oynamaya deðer.

:29:38
Ayrýca, bence tavize hazýrlar.
:29:41
Anlaþmadan çýkarmaný istiyorum.
:29:43
Simdi.
.

:29:52
Michelette maden haklarýnýn
anlaþmada kalmasýný istiyor.

:30:17
Neden masaya dönmüyorlar?
:30:25
Ýmzalayacaðýz.
Maden haklarý sizin.

:30:28
Bay McCandless
telefonunuzu bekliyor.

:30:33
Sýký pazarlýk ediyorsunuz.
:30:35
Sizin gibi birkaçý daha olsa.
:30:38
O zaman belki ticaret
savasýný kazanýrýz.
.

:30:56
Bay McCandless 17, hatta,

Önceki.
sonraki.