Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:30:17
Neden masaya dönmüyorlar?
:30:25
Ýmzalayacaðýz.
Maden haklarý sizin.

:30:28
Bay McCandless
telefonunuzu bekliyor.

:30:33
Sýký pazarlýk ediyorsunuz.
:30:35
Sizin gibi birkaçý daha olsa.
:30:38
O zaman belki ticaret
savasýný kazanýrýz.
.

:30:56
Bay McCandless 17, hatta,
:31:01
Nasýl gitti?
:31:02
Eðlenceli. Dost edinmedim,
ama anlaþma yaptým.

:31:06
-Ýhtiyacýmýz olaný aldýk mý?
OFazlasýný.

:31:09
Bu iyi,
:31:10
ONeredesiniz?
-Sydney'de,

:31:12
Opera yakýnlarýndayým,
assolisti bekliyorum,

:31:15
Bir sorun çýktý, Doðu
Pasifik anlaþmasýnda pürüz var,

:31:19
Bu gece Tokyo 'da ol,
:31:21
-Halledebilir misin?
OBu bir terfi mi?

:31:26
Bunu anlaþma yapýlýnca konuþuruz,
:31:28
Andressen sana uçakta
bilgi verecek,

:31:32
ONe zaman döneceksiniz?
-Yarýn akþam,

:31:34
Sorun çýkarsa beni ara,
Sorun çýkmazsa da, Hoþça kal,

:31:41
ÝLETÝ SONA ERDÝ
:31:43
Þapkaný öne indir.
Çok saðlýklýsýn.

:31:46
OYürüyorum.
ODikkat çekiyorsun.

:31:48
Aranýyorsun. Yavaþla.
Aksayarak yürü.

:31:52
Hasta olduðunu düþün.
:31:53
Daha iyi.
:31:56
Zehirli gibi görünürsen,
kimse sana dokunmaz.

:31:59
Periþan görünmelisin. Benim gibi.

Önceki.
sonraki.