Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:51:01
Sen olduðunu bilseydim,
geri çevirmezdim seni.

:51:04
Neden?
:51:06
Burada iþler böyle gibi.
Brad beni satmaya kalktý.

:51:10
ONeden sen de yapmayasýn?
ODinle beni.

:51:13
Vacendak bizi tuzaða düþürdü.
:51:14
Þifresini öðrenip kapýmý açmýþ
ve seni bir tuzaða sokmuþ.

:51:19
Bu adam iþinin en iyisi.
:51:22
Bana yardýma mý geldin?
:51:49
Aman Tanrým!
:51:53
ARANIYOR! SAÐ SALÝM!
1 0.000.000$

:51:55
On milyon mu?
:51:57
Bu cok fazla. Cok cok fazla.
. . .

:52:01
Bilmem. Bence pek deðil.
:52:08
Sen kesinlikle Alex Furlong'sun.
:52:21
Bir þey oldu. Seni görmeliyim.
:52:24
Son sözünü söylemiþtin,
:52:26
-Diyecek baþka ne var?
OBu önemli.

:52:30
Tamam, Revolution 'da
iþim var, Oraya gel,

:52:35
Orada görüþürüz.
:52:40
OAranýzda bir þey mi var?
OHayýr.

:52:44
OÝliskiniz ne?
.
OKaçaklarý iyi tanýyor.

:52:47
Kaçmalarýna yardým ediyor.

Önceki.
sonraki.