Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:21:01
Hayýr, ama araþtýrmaya deðer.
:21:03
Kesinlikle.
:21:07
Buraya gel.
:21:16
Yapma Victor.
:21:24
1 O2O1 O3O2O7O5O1 O3O0O6.
:21:29
Ben, bu þirket dýþýna. . .
:21:31
. . .asla bilgi vermedim
ve asla vermem.

:21:34
Beni test etmene bile sasýrdým.
. .

:21:38
Seni deðil, makineyi test ediyorum.
:21:43
TEMÝZ
:21:45
Çalýþýyor.
:21:51
Diðerlerini test ettir.
:21:56
Zengin bir orospu çocuðu ölür. . .
:21:59
. . .zihnini, Ruhani Santral
dedikleri. . .

:22:02
. . .bir bilgisayara kaydederler.
:22:04
Bunda ruhani hiçbir þey yok.
:22:08
Bazen yüce Tanrý böyle bir
rezalete izin verdiði için. . .

:22:12
. . .bizden vaz mý geçti
diye düþünüyorum.

:22:16
Sonra zihnini senin bedenine. . .
:22:19
. . .aktarýrlar.
:22:21
Bu, onun ölümsüzlük biletidir.
:22:23
Beyin nakli mi?
:22:28
Zihin nakli.
:22:30
Elektronik olarak senin
zihnin tamamen imha edilir.

:22:35
Üzgünüm, burada yok.
:22:38
Julie Redlund.
:22:43
OHiçbir þey yok mu?
OListede deðil.

:22:46
Belki sehirden tasýnmýstýr.
. . .

:22:51
Evlenip yeni bir ad almýþ olabilir.
:22:59
Ölmüs de olabilir.
.


Önceki.
sonraki.