Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:53:22
Burasý kenar mahalle.
Kendini belli etmemelisin.

:53:26
Ben Morgan'ý bulayým.
Seninle barda görüþürüz.

:53:44
OÝcki ister misin?
.
OEvet. Neden olmasýn?

:54:06
VORTEX
OYUN BÝTTÝ

:54:09
Oyun bitti, Kaybettiniz,
Lütfen tekrar deneyin,

:54:13
Adýn var mý tatlým?
:54:17
Evet. Alex.
:54:19
Club Kanal'a konus.
.
Burayý beðendin mi?

:54:23
Hayýr.
:54:24
Herkes peþimde.
:54:26
Sahi mi? Ne istiyorlar?
:54:29
Vücudumu.
:54:31
Kendini beðenmiþ bir tip.
:54:33
Neye bulaþtýðýný biliyor musun?
:54:36
Onunla olduðun için öldürülürsün!
:54:38
Bu Furlong. Kaçak!
:54:40
Geniþ al ve kanala baðlan.
:54:43
OOnu yalnýz mý býraktýn?
OBaþýnýn çaresine iyi bakar.

:54:47
-Ne iþ yapýyorsun Alex?
-Araba yarýþçýsýyým,

:54:50
Yani, öyleydim,
Galiba þimdilik iþsizim,

:54:53
Onu cýkar buradan.
.

:54:55
OYayýndayýz.
OKaçak Alex Furlong'layýz.

:54:59
VERÝ BANKASI KÝLÝDÝ
FURLONG, ALEX


Önceki.
sonraki.