Kurenai no buta
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:30:01
Co øíkáš, dìdo?
:30:02
Je to má vnuèka. Budeš spokojený.
:30:05
Co se mì týèe, já spravoval motory už ve dvanácti.
:30:08
Dneska spíte tady. Zítra vám seženu postel.
Snídanì je v sedm.

:30:12
Mùžete se osprchovat, jestli chcete.
Ruèník máte v koupelnì. Dobrou noc!

:30:17
Ty peníze nestaèí, ale ze známosti ti zbytek pùjèím.
:31:05
Dobrýtro! Jak jste se vyspal?
:31:07
Tys nešla spát?
:31:09
Tohle je koncept... Co tomu øíkáte?
:31:11
Trup nechám pøi starém, pøedìlám jen profil køídla.
:31:15
Tím byste mìl získat rychlost...
Asi tak pìt uzlù, øekla bych.

:31:18
Ty pùvodní plány mì pøekvapily.
:31:21
I døevìné køídlo je samonosné.
:31:23
Tyhle výpoèty jsou úžasné.
:31:25
Projektant toho køídla musel døevu vážnì rozumìt.
:31:29
Já jenom zírám.
:31:31
Žádné další takové letadlo nevyrobili.
Øíkali, že je nebezpeèné s ním lítat.

:31:37
Nechali ho stát v hangáru a sbírat prach.
:31:39
Aby ne!
:31:41
Pøekvapuje mì, že se s takovou šípovitostí vùbec zvedne z vody.
:31:45
Jen pøi startu a pøistání má trochu potíže.
:31:48
Jak jednou nabere rychlost, mají køídla vztlaku dost.
:31:51
Pøidej mi ještì pùl stupnì v šípu.
:31:55
Jinak to vypadá dobøe.
:31:57
Takže mùžu pokraèovat? Díky!
:31:59
Dám si záležet!

náhled.
hledat.