Kurenai no buta
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:32:02
Pod jednou podmínkou, dámo.
:32:07
Žádné ponocování!
:32:08
Ospalý èlovìk neodvádí dobrou práci.
:32:11
A na kráse ti to taky nepøidá.
:32:13
Díky za radu.
:32:16
Abych øekla pravdu, byla jsem tak nervózní,
že jsem beztak nemohla spát.

:32:21
Bála jsem se, že mi tu konstrukci nesvìøíte.
Já mám takovou radost!

:32:25
Udìlám vám kafe, chcete?
:32:29
Jedna holka nemùže postavit celé letadlo.
:32:40
A tohle je má neteø Monika. Má na starosti výkresy.
:32:42
Velice mì tìší.
:32:43
Tady žena mého synovce, Silvana, na dokonèovací práce.
:32:45
Tohle jsou dcery mých pøíbuzných:
Sofie, Laura, Constance, Valentina.

:32:49
Fiina starší sestra Giliora.
:32:51
Tys taky pøišla, Sandro? Moje sestøenice.
:32:53
Moc ti to sluší, Marietto.
:32:55
Ženy mých synù: Maria, Tina, Anna
a její mladší sestra Birreta.

:33:00
Porcellino!
:33:02
Babièko!
:33:04
Ty ještì žiješ?
:33:08
Žes nám ale vyrostl do krásy!
:33:13
Snad nejdete taky do práce?
:33:15
Jo jo. Chci pøispìt pravnouèatùm na kapesné.
:33:24
Chlap tu není ani jeden, co?
:33:26
Ne.
:33:28
To jsou všechno tvé pøíbuzné?
:33:30
Pøesnì tak. Je tu nouze o práci...
:33:32
Chlapi odjeli hledat výdìlek jinam.
:33:37
Kvùli hospodáøské krizi?
:33:39
Žádné strachy. Ženské pracují dobøe a mají odvahu.
:33:44
Stavìt letadlo není jako upéct buchty.
:33:55
Dobrotivý Bože na nebesích,
ve chvíli nejt잚í jsi naší firmì seslal práci a chléb.


náhled.
hledat.