Kurenai no buta
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:23:02
Šéfe, pospìšte si!
1:23:05
Ticho! Musí to mít dekórum, povídám.
1:23:09
To prase rád nemám, ale vy se mi líbíte.
Hodnì štìstí, sleèno konstruktérko.

1:23:13
Sbohem!
1:23:15
Dìkuju! A vykoupejte se obèas, ano?
1:23:18
I vám dìkuji, pane Curtisi.
1:23:21
Má pøíští nabídka k sòatku bude
spoleèensky pøijatelnìjší, už žádné sázky.

1:23:24
Dobrá! Já už se ale rozhodla...
1:23:28
Koukej si nastoupit k Ginì do letadla.
1:23:30
Ne! Ne!
1:23:32
Poletím s tebou! Øekls, že jsme paráci, nebo ne?
1:23:36
Gino, vra ji prosím do spoøádaného svìta.
1:23:42
Ty podvodníku. Tohle provádíš poøád.
1:23:47
Omlouvám se. Už radìji lete.
1:23:55
Odlétáme.
1:24:27
Italové jsou koneènì tady.
1:24:29
Pomùžeš mi? Chci je odlákat pryè.
1:24:33
Tvùj oblièej!
1:24:34
Poèkej!
1:24:36
Ukaž mi svùj oblièej!
1:24:37
Ty mᚠletadlo támhle.
1:24:39
Jen se kouknu!
1:24:49
Italské letectvo našlo ostrùvek opuštìný.
1:24:52
Já se vrátila zpátky do Milána a
Porcovu tváø jsem už nikdy nevidìla.

1:24:59
Madam Gina a já jsme se velice spøátelily.

náhled.
hledat.