Kurenai no buta
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:24:27
Italové jsou koneènì tady.
1:24:29
Pomùžeš mi? Chci je odlákat pryè.
1:24:33
Tvùj oblièej!
1:24:34
Poèkej!
1:24:36
Ukaž mi svùj oblièej!
1:24:37
Ty mᚠletadlo támhle.
1:24:39
Jen se kouknu!
1:24:49
Italské letectvo našlo ostrùvek opuštìný.
1:24:52
Já se vrátila zpátky do Milána a
Porcovu tváø jsem už nikdy nevidìla.

1:24:59
Madam Gina a já jsme se velice spøátelily.
1:25:05
Od té doby už prošlo mnoho válek,
naše pøátelství je ale pøestálo bez úhony.

1:25:14
Od té doby, co jsem pøevzala továrnu
Piccolo do svých rukou...

1:25:18
...trávím každé léto v Hotelu Adriano.
1:25:23
Gina je èím dál krásnìjší a staøí známí jsou èastými hosty.
1:25:30
Málem bych zapomnìla. Pan Curtis mi obèas píše.
1:25:33
Prezidentem se sice ještì nestal,
ale na ono léto na Jadranu prý èasto vzpomíná.

1:25:42
Gina a já máme spoleèné jedno tajemství:
Svou sázku nakonec pøece jen vyhrála.


náhled.
hledat.