Twin Peaks: Fire Walk with Me
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:05:00
Ýsmi Lil!
:05:07
Annemin kýz kardeþinin kýzýdýr.
:05:12
Federal.
:05:17
Ýyi þanslar, Chet!
:05:20
Sam, sen Chet'le kal!
Onun kendi yetkisi(m.o) var!
Araþtýrma yapacak("Modus operandi")!

:05:27
Beni Philadelphia ofisinde
bulabilirsiniz. Bugün uçuyorum!

:05:35
Dans eden kýzla ilgili bir þeydi
öyle deðil mi?

:05:39
Bunun anlamý neydi?
:05:41
Sana anlatacaðým.
:05:43
Lil'in ekþimiþ yüzünü hatýrlýyor musun?
:05:46
Nasýl yani?
:05:49
Bakýþlarý çok tatsýzdý.
:05:53
Yerel yetkililerle
bazý problemler yaþayabiliriz.

:05:57
FBI'a karþý pek
yakýnlýk göstermezler.

:06:00
Ýki gözünü birden kýrpmak
büyük sorun demektir.

:06:03
Yerel yetkililerin gözlerini ifade ediyor...
Þerif yada yardýmcýsý olabilir.

:06:08
Bir eli de cebindeydi...
:06:10
Bu da birþeyler
sakladýklarýný gösterir.

:06:11
Diðer eliyle ise
yumruk yapmýþtý...

:06:14
Yani bize karþý kavgacý,
savaþa hazýr olacaklar.
Lil ordan oraya yürüyordu...

:06:18
Demek ki büyük
ayak oyunlarý olacak.

:06:21
Cole Lil'in annesinin
kýzýnýn kýzý olduðunu söyledi.

:06:26
Þimdi, burada
eksik olan nedir?

:06:28
amca. Cole'un amcasý deðil...
:06:31
ama muhtemelen þerifin
amcasý federal hapishanede.
Sana birþey soracaðým Stanley.

:06:36
Elbiseyle ilgili bir þey farkettin mi ?
:06:38
Elbiseyi ona uydurmak için
tadilat yapmýþlar.

:06:40
Daralttýklarý yerde
renk farký da vardý.

:06:45
Gordon iyi olduðunu söylemiþti.
Terzide dikilmiþ elbise
uyuþturucu için özel kodumuzdur.

:06:52
Elbiseye ne iðnelenmiþti, gördün mü?
:06:59
Mavi bir gül?

Önceki.
sonraki.