Twin Peaks: Fire Walk with Me
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:04:00
Tamam, Gordon.
:04:39
Chet! Seni görmek ne güzel.
:04:43
Chet,Sam Stanley ile tanýþýn.
:04:45
Spokane'dan geldi!
:04:47
Memnun oldum.
Hakkýnda çok þey duydum.

:04:49
Sam Whitman davasýnda
büyük ün yapmýþtý.

:04:52
Tebrikler.
O olayý duymuþtum.

:04:56
Chet, iþte sürprizin..
:05:00
Ýsmi Lil!
:05:07
Annemin kýz kardeþinin kýzýdýr.
:05:12
Federal.
:05:17
Ýyi þanslar, Chet!
:05:20
Sam, sen Chet'le kal!
Onun kendi yetkisi(m.o) var!
Araþtýrma yapacak("Modus operandi")!

:05:27
Beni Philadelphia ofisinde
bulabilirsiniz. Bugün uçuyorum!

:05:35
Dans eden kýzla ilgili bir þeydi
öyle deðil mi?

:05:39
Bunun anlamý neydi?
:05:41
Sana anlatacaðým.
:05:43
Lil'in ekþimiþ yüzünü hatýrlýyor musun?
:05:46
Nasýl yani?
:05:49
Bakýþlarý çok tatsýzdý.
:05:53
Yerel yetkililerle
bazý problemler yaþayabiliriz.

:05:57
FBI'a karþý pek
yakýnlýk göstermezler.


Önceki.
sonraki.