Twin Peaks: Fire Walk with Me
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:27:16
Gordon!Gordon!Gordon!
:27:23
Phillip? sen misin? Phillip?
:27:29
Cooper, uzun zamandýr ortalarda görünmeyen
dostumuz Phillip Jeffries’le tanýþ!

:27:33
Ýsmini akademideyken duymuþ olmalýsýn!
:27:37
Hayýr, Judy hakkýnda konuþmayacaðým.
:27:41
Aslýnda hiçbirimiz ondan konuþmayacaðýz.
Onu bunun dýþýnda tutacaðýz.

:27:46
-Gordon
-Biliyorum, Coop!
Bu kendini kim sanýyor?

:27:50
Durum hiç iyi görünmüyor, deðil mi Phil?
:27:53
Bu neler söylüyor böyle, Albert?
:27:55
Bu Özel Ajan Dale Cooper!
:27:57
Tanrý aþkýna, Jeffries,
nerelerdeydin?

:28:00
2 yýldýr ortalarda yoktun!
:28:03
Size herþeyi anlatmak isterdim
ama anlatacak fazla bir þeyim yok.

:28:06
Garmonbozia (Acý ve Üzüntü)
:28:10
Bu formika bir masa
:28:13
-Ýnan bana, takip ediyorum.
-Bunun rengi yeþil

:28:20
Bir rüyaydý.
:28:24
Bir rüyada yaþýyoruz.
:28:32
Kurban olacak
:28:36
Bu yüzükle seninle evleniyorum
:28:47
O yüzük zamanýný bekliyordu.
:28:52
Elektrik.
:28:57
Herkes dinlesin. Dikkatlice dinle.
Toplantýlarýndan birine katýlmýþtým.


Önceki.
sonraki.