Falling Down
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:06:00
Pùjdu s tebou.
1:06:03
Myslel jsem, že jsi ve službì.
1:06:07
Tak co, paráku?
1:06:11
Serem na nì!
1:06:15
Jdeme!
1:06:30
{Y:bi}S kým jsi pøed chvílí mluvila?
1:06:35
Ty mì chceš vydìsit.
1:06:38
Daøí se mi to?
1:06:40
{Y:bi}Ne, nedaøí.
Tak bys s tím mohl pøestat.

1:06:44
{Y:bi}V mým vlastním domì
mì nevystrašíš.

1:06:47
{Y:bi}Už se tu neukazuj.
1:06:49
Ale já jsem na cestì.
Na to vem jed.

1:06:55
Zašel jsem moc daleko na to,
abych se mohl vrátit.

1:06:59
Víš, kdy se tohle stává?
1:07:02
Když na cestì pøekroèíš urèitý bod
1:07:05
a už se nemùžeš
vrátit na zaèátek,

1:07:08
ale musíš pokraèovat
až do konce.

1:07:12
Je to jako...
1:07:14
Jak byli ti kosmonauti
v tom prùšvihu.

1:07:17
Letìli na Mìsíc a nìco se pokazilo.
1:07:20
Museli se vrátit na Zem,
1:07:22
ale pøekonali už
možnou hranici návratu.

1:07:26
{Y:bi}Takže museli obletìt Mìsíc,
aby mohli zase zpátky

1:07:30
{Y:bi}a hodiny
nemìli spojení.

1:07:36
Všichni jen èekali,
jestli se na druhý stranì

1:07:39
objeví parta mrtvol v plechovce.
1:07:45
A tak je to se mnou.
1:07:48
Jsem na odvrácený stranì Mìsíce
1:07:51
bez spojení
1:07:54
a všichni musí èekat,
dokud se zase neobjevím.


náhled.
hledat.