Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:06:02
Podívejte se.
:06:06
Funguje to?
:06:07
-Jak dlouho to trvá?
-Odezva by mìla být okamžitá.

:06:10
Vyšlete do zemì radarový signál
a vrátí se vám obraz kosti.

:06:14
Vrátí se obraz...
:06:18
Ten nový program je úžasný.
:06:20
Za pár let vývoje
už ani nebudeme muset kopat.

:06:24
To bude pìkná nuda.
:06:26
Je to trochu rozmazané,
ale nemyslím, že je to poèítaèem.

:06:30
Posmrtné stahy zadních krèních vazù.
:06:34
Velociraptor?
:06:35
Jo. A je zachovalý.
:06:37
Výška 2 metry. Délka kolem tøí.
:06:40
-Podí...
-Co jste udìlal?

:06:41
Dotkl se ho.
:06:43
-Dr. Grant není PC kompatibilní.
-Kèertu, chce mì dostat.

:06:47
Podívej na ty srpkovité zápìstní kosti.
:06:50
Není divu, že se nauèili létat.
:06:54
Ne, opravdu.
:06:58
Možná, že mají dinosauøi více spoleèného
s dnešními ptáky než s plazy.

:07:02
Kouknìte na tu stydkou kost
prohnutou vzad, jako ptaèí.

:07:06
Páteø má spoustu vzduchových kapes
a dutin, jako u ptákù.

:07:10
Samo slovo ''raptor'' znamená dravý pták.
:07:13
Nevypadá moc dìsivì.
:07:17
Spíš jako dvoumetrový krocan.
:07:22
Krocan?
:07:25
Pøedstav si, že žiješ v období køídy.
:07:29
Vidíš tohohle dvoumetrového krocana
na volném prostranství.

:07:33
Chodí jako pták, pohupuje hlavou.
:07:36
Stojíš bez hnutí,
protože mùže vidìt na základì pohybu...

:07:40
jako tyranosaurus, a když se nepohneš,
ztratíš se mu.

:07:43
Ale velociraptor nic.
:07:46
Civíš na nìj a on zírá na tebe.
:07:50
A pøesnì tehdy pøijde útok.
Ne zepøedu, ale ze strany.

:07:55
Od dalších dvou raptorù,
o kterých jsi nemìl ani tušení.


náhled.
hledat.