Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:07:02
Kouknìte na tu stydkou kost
prohnutou vzad, jako ptaèí.

:07:06
Páteø má spoustu vzduchových kapes
a dutin, jako u ptákù.

:07:10
Samo slovo ''raptor'' znamená dravý pták.
:07:13
Nevypadá moc dìsivì.
:07:17
Spíš jako dvoumetrový krocan.
:07:22
Krocan?
:07:25
Pøedstav si, že žiješ v období køídy.
:07:29
Vidíš tohohle dvoumetrového krocana
na volném prostranství.

:07:33
Chodí jako pták, pohupuje hlavou.
:07:36
Stojíš bez hnutí,
protože mùže vidìt na základì pohybu...

:07:40
jako tyranosaurus, a když se nepohneš,
ztratíš se mu.

:07:43
Ale velociraptor nic.
:07:46
Civíš na nìj a on zírá na tebe.
:07:50
A pøesnì tehdy pøijde útok.
Ne zepøedu, ale ze strany.

:07:55
Od dalších dvou raptorù,
o kterých jsi nemìl ani tušení.

:08:00
Protože velociraptor loví ve skupinách.
Útoèí organizovanì...

:08:05
a je pøipravený na vše.
:08:08
Šlehne po tobì tímhle...
:08:11
15centimetrovým zatažitelným spárem,
ostrým jako žiletka.

:08:15
Nenamáhá se prokousnout ti tepnu,
jako lev.

:08:19
Drápne tì...
:08:22
tady nebo tady,
:08:24
Alane.
:08:26
Možná ti rozøízne bøicho a vyteèou ti støeva.
:08:30
Dùležité je, že ještì žiješ, když tì žerou.
:08:37
Takže zkus projevit trochu úcty.
:08:41
Ano.
:08:49
Alane, jestlis ho chtìl vydìsit,
mohls na nìj vytáhnout pušku.

:08:54
Jo, já vím. Dìcka.
:08:57
Taky chceš jedno?
:08:59
Nechci zrovna tamto,
ale zplození dítìte by mohlo být zajímavé.


náhled.
hledat.