Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:17:02
Skvìlé.
:18:10
NEBEZPEÈÍ - 10 000 VOLTÙ
:18:18
Tìch 80 km opevnìní je hotovo?
:18:20
A betonové vodní pøíkopy
a alarm s pohybovými senzory.

:18:23
Donalde, chlapèe, uklidni se. Zkus se bavit.
:18:27
Ujasnìme si to. Tohle není víkendový výlet.
:18:30
Tohle je vážný prùzkum stability ostrova.
:18:33
Tví investoøi, jež zde zastupuji,
jsou silnì znepokojeni.

:18:36
Jestli nebudou pøesvìdèeni do dvou dnù,
budu to respektovat.

:18:39
Zavøu ti to tu, Johne.
:18:41
Do dvou dnù budu pøijímat tvou omluvu.
:18:54
Fajn, zpomal. Zastav.
:18:59
Tohle by tu nemìlo být.

náhled.
hledat.