Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:38:01
Raz, dva, tøi, ètyøi.
1:38:06
Fajn, nabito.
1:38:08
Pod slovy ''Kontaktní pozice''
je kulatý èervený knoflík,

1:38:12
na kterém stojí ''Stiskni pro uzavøení''.
1:38:15
Stiskni pro uzavøení.
1:38:20
Stisknìte ho.
1:38:35
Èervené knoflíky zapínají
jednotlivé systémy v parku.

1:38:40
Zapni je.
1:38:42
ODDÌLENÍ KRMENÍ BÝLOŽRAVCÙ
1:38:44
NÁVŠTÌVNICKÉ CENTRUM
1:38:47
NÁVŠTÌVNICKÉ CENTRUM
ØÍDÍCÍ MÍSTNOST

1:38:50
TYRANOSAURUS
1:38:51
OBVODOVÝ PLOT
1:38:52
-Polez dolù!
-Musíš skoèit.

1:38:55
Jste normální? Nebudu skákat.
1:38:56
-Udìlej, co øíká!
-Pus se. Budu poèítat do tøí.

1:38:59
Jedna, dvì, tøi!
1:39:05
Jdu za tebou nahoru.
1:39:07
Jdu pro Tima.
1:39:09
Dobøe. Budu poèítat do tøí.
1:39:11
OBVODOVÝ PLOT
1:39:13
Raz...
1:39:14
VÝBÌH TYRANOSAURA
1:39:16
...dva...
1:39:28
Nedýchá.
1:39:34
Myslím, že jsme zase v provozu!

náhled.
hledat.