Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:37:00
Mìl by tam být svazek kabelù a trubek
vedoucíjedním smìrem.

1:37:04
Sledujte ho.
1:37:06
Dobøe. Sleduji potrubí.
1:37:10
Vsadím se, že pøelezu na druhou stranu,
než se vùbec dostaneš nahoru.

1:37:15
-O co?
-O moje uznání.

1:37:18
No tak, to není závod.
1:37:21
Vidím tu skøíò.
1:37:24
Je na ní ''Vysoké napìtí''.
1:37:30
OK.
1:37:33
NEBEZPEÈÍ - VYSOKÉ NAPÌTÍ
1:37:35
Dobøe.
1:37:38
Pøehodit nohu.
1:37:40
Pomalu.
1:37:43
Dobøe.
1:37:44
Pozor na nohy.
1:37:48
Nemùžete zapnout hlavní vypínaè ruènì.
1:37:51
Musíte napumpovat roznìtku,
abychom získali náboj.

1:37:54
Je velká, plochá a šedivá.
1:37:57
Dobøe, jdu na to.
1:38:01
Raz, dva, tøi, ètyøi.
1:38:06
Fajn, nabito.
1:38:08
Pod slovy ''Kontaktní pozice''
je kulatý èervený knoflík,

1:38:12
na kterém stojí ''Stiskni pro uzavøení''.
1:38:15
Stiskni pro uzavøení.
1:38:20
Stisknìte ho.
1:38:35
Èervené knoflíky zapínají
jednotlivé systémy v parku.

1:38:40
Zapni je.
1:38:42
ODDÌLENÍ KRMENÍ BÝLOŽRAVCÙ
1:38:44
NÁVŠTÌVNICKÉ CENTRUM
1:38:47
NÁVŠTÌVNICKÉ CENTRUM
ØÍDÍCÍ MÍSTNOST

1:38:50
TYRANOSAURUS
1:38:51
OBVODOVÝ PLOT
1:38:52
-Polez dolù!
-Musíš skoèit.

1:38:55
Jste normální? Nebudu skákat.
1:38:56
-Udìlej, co øíká!
-Pus se. Budu poèítat do tøí.

1:38:59
Jedna, dvì, tøi!

náhled.
hledat.