Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:36:10
Zdá se, že není pod proudem.
1:36:24
-To není k smíchu.
-To bylo výborné.

1:36:29
Možná bychom mohli...
1:36:48
Doprèic. Slepá chodba.
1:36:51
Poèkejte.
1:36:54
Nìkde pøedtím mìla být odboèka doprava.
1:36:58
Mrknìte nahoru.
1:37:00
Mìl by tam být svazek kabelù a trubek
vedoucíjedním smìrem.

1:37:04
Sledujte ho.
1:37:06
Dobøe. Sleduji potrubí.
1:37:10
Vsadím se, že pøelezu na druhou stranu,
než se vùbec dostaneš nahoru.

1:37:15
-O co?
-O moje uznání.

1:37:18
No tak, to není závod.
1:37:21
Vidím tu skøíò.
1:37:24
Je na ní ''Vysoké napìtí''.
1:37:30
OK.
1:37:33
NEBEZPEÈÍ - VYSOKÉ NAPÌTÍ
1:37:35
Dobøe.
1:37:38
Pøehodit nohu.
1:37:40
Pomalu.
1:37:43
Dobøe.
1:37:44
Pozor na nohy.
1:37:48
Nemùžete zapnout hlavní vypínaè ruènì.
1:37:51
Musíte napumpovat roznìtku,
abychom získali náboj.

1:37:54
Je velká, plochá a šedivá.
1:37:57
Dobøe, jdu na to.

náhled.
hledat.