Teenage Mutant Ninja Turtles III
prev.
play.
mark.
next.

:18:01
imaju istu težinu.
:18:06
Bingo. Vi imate dobar
školski sitem, huh?

:18:11
Odmakni se, brale.
:18:13
Sad æu nam doneti
nešto teške artiljerije.

:18:19
Donny!
:18:20
Dugo vremena!
:18:22
Leo, kako ide?
:18:24
Hej, Casey, dobro došao nazad.
:18:26
Hej, Raph, kako tvoj moždani
implant radi, dobro?

:18:28
Šta? Smešno.
:18:31
U svakom sluèaju, dosta više
ovog æaskanja.

:18:35
Kada kreæemo da razbijamo
neke glave?

:18:38
Polako, Casey.
:18:40
Ovoga puta neæe biti razbijanja glava.
:18:43
Žao mi je momak.
:18:44
Zašto tako?
:18:45
Hoæete da odete opet bez mene?
:18:47
Kako to?
:18:48
Zato što trebamo nekoga da ostane
ovde sa Splinterom...

:18:50
u sluèaju da vremenski banditi
odluèe da izaðu napolje.

:18:53
Ako to nije suviše da taržimo od tebe.
:18:59
To je veoma ozbiljan zadatak.
:19:00
Vreme je da se krene, moji sinovi.
:19:03
Donatello, mi æemo èekati
pored skriptara...

:19:07
svakih dvanaest sati
kao što si nam rekao.

:19:11
Taèno, Uèitelju Splinter, ali vreme
nastavlja da teèe...

:19:15
imamo taèno 60 sati.
:19:17
Èekaj malo.
Time-out.

:19:19
Šta to znaèi na Amerièkom?
:19:21
Ukoliko se ne vratimo za 2 1/2 dana...
:19:24
biæemo supa od kornjaèa.
:19:26
Bummer.
:19:38
Zašto ne pronaðeš pravi posao,
bilijarska kuglo?

:19:45
Hej, hej. Znaš li šta je to?
To je Rolex.

:19:48
Zlatni Rolex.
Želiš ga?

:19:50
Pusti me odavde!

prev.
next.