Before the Rain
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:26:02
Nᚠèlovìk obstál v širém svìtì.
:26:04
Vietnam, Bejrút...
- Ve Vietnamu jsem nebyl, ten byl døív.

:26:07
Stejný svinstvo.
:26:12
- Únava?
- Jako kdybych odjel vèera..

:26:15
Všechno je, jako to bylo vždycky.
:26:17
Cítím se tady dobøe. Pohodlnì.
:26:19
Amerika, Anglie,
kde se nestøílí...

:26:23
... tam se žije pohodnì.
:26:25
Tam se støílí víc než tady.
:26:27
To vraždìní, co jsem vidìl,
si neumíte pøedstavit.

:26:31
"Nebudou snad tyto ruce
nikdy èisté?"

:26:37
Tady støílet nezaènou.
:26:40
Lidé jsou mírumilovní...
:26:42
To se øíkalo i o Bosnì.
:26:44
Svìt je svìdkem cirkusu...
:26:49
... v nimž se budou lidi
vraždit navzájem.

:26:50
- Byl jsem v Bosnì.
- A co? Špatný, ne?

:26:56
Je to tam drsný, co?
:26:59
Jsi unavený?
:27:03
Jako pes.
:27:11
Tady není dùvod bojovat, doktore.
:27:14
Dùvod si najdou; válka je virus.
:27:17
Rozdìlili jsme se. Naše vesnice,
jejich vesnice.

:27:21
Lidé se mìøí pohledy.
:27:28
Pùjdu navštívit Hanu.
:27:30
- Kde je Bojan?
- Právì jste se minuli.

:27:34
Stav se za ní, ale
chovej se slušnì.

:27:37
Nech ho v kalhotách.
:27:57
Drahá Ann, je tu krásnì, bude pršet.
Pøál bych si, aby jsi tu byla.


náhled.
hledat.