Little Buddha
prev.
play.
mark.
next.

:01:02
ponovo æu da se rodim
kao ljudsko biæe."

:01:05
Onda mala koza
poèe plakati.

:01:08
Visoki sveštenik upita:
"Zašto sad pa plaèeš?"

:01:12
A koza odvrati:
"Zbog tebe, jadni sveštenièe.

:01:15
Pre 5 života, i ja sam
bila visoki sveštenik

:01:20
i žrtvovala koze bogovima."
Sveštenik pade na kolena

:01:26
i reèe: "Oprosti mi,
preklinjem te. Odsad æu biti

:01:30
èuvar i zaštitnik
svih koza na zemlji."

:01:35
èemu nas uèi ova
drevna prièa?

:01:40
Da se nijedno živo biæe
ne sme žrtvovati.

:01:49
Šta se dogodilo s kozom?
:01:51
O, da... koza!
:01:54
Koza je imala puno, puno
života kao ljudsko biæe.

:01:59
Dok se jednog dana
nije pretvorila u nekoga

:02:04
vrlo èudnog!
:02:08
U èampu!
:02:10
Pokaži nam nešto
iz svog bivšeg života.

:02:19
Telegram za lamu Norbu.
:02:41
Devet sam godina èekao
da ovo primim.


prev.
next.