Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:13:00
Já nechci odejít.
:13:03
Taky jsi nechtìl,
aby tvùj otec zemøel, že ne?

:13:06
Ale stalo se.
:13:11
Pøednesl knìz poetické požehnání?
:13:14
- Bùh ti žehnej a ochraòuj tì...
- Bylo to latinsky.

:13:18
A ty neumíš latinsky?
:13:22
Tak to tedy budeme muset napravit.
:13:28
Bùh
:13:29
ti žehnej a ochraòuj tì.
:13:32
Bùh tì ozáøí svým vìèným svìtlem.
:13:35
Bùh na tebe shlédne z výšin
:13:38
a dá tvé duši mír.
:13:41
Amen.
:13:49
Tvé srdce je svobodné.
:13:52
Mìj odvahu ho následovat.
:14:21
Co to dìlají?
:14:23
Louèí se s ním po svém.
:14:26
Hrají zakázané melodie na zakázané dudy.
:14:39
Takové to bylo i pro mì
a tvého tátu, když nám zabili otce.


náhled.
hledat.