Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:19:00
zdoláme je plozením.
:19:03
Tak nám vznikne pøesnì taková
šlechta, jakou ve Skotsku potøebujeme.

:19:07
S danìmi èi bez daní?
:19:09
Vynikající nápad, Velièenstvo.
:19:11
Skuteènì?
:19:18
V Edinburghu se nyní
sešla rada skotských šlechticù.

:19:22
Jedním z nich byl Robert, 17. hrabì Bruce,
:19:27
pøední uchazeè o skotskou korunu.
:19:35
Slyšel jsem,
že Dlouhán udìluje primae noctis.

:19:39
Zjevnì s cílem pøilákat
sem další své stoupence.

:19:43
Mùj otec se domnívá, že musíme
uchlácholit Dlouhánovu dùvìru tím,

:19:47
že ten dekret
ani nepodpoøíme, ani neodmítneme.

:19:50
Rozumný plán.
Jak se daøí otci? Ani nepøišel na radu.

:19:54
Zdržely ho záležitosti ve Francii.
:20:01
Ale posílá vám své pozdravy.
:20:04
A vzkazuje,
že já hovoøím jménem celého rodu Bruceù

:20:07
a jménem Skotska.

náhled.
hledat.