Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:18:03
Opravdu?
:18:06
Opravdu?
:18:25
Problém se Skotskem spoèívá v tom,
:18:27
že je plné Skotù.
:18:34
Možná nastal èas
:18:36
zavést znovu starý zvyk.
:18:39
Dát jim primae noctis.
:18:44
Právo první noci. Jakmile se
neurozená dívka najejich panství vdá,

:18:49
budou k ní mít naši šlechtici
právo soulože o svatební noci.

:18:57
Když je nemùžeme vyhnat,
:19:00
zdoláme je plozením.
:19:03
Tak nám vznikne pøesnì taková
šlechta, jakou ve Skotsku potøebujeme.

:19:07
S danìmi èi bez daní?
:19:09
Vynikající nápad, Velièenstvo.
:19:11
Skuteènì?
:19:18
V Edinburghu se nyní
sešla rada skotských šlechticù.

:19:22
Jedním z nich byl Robert, 17. hrabì Bruce,
:19:27
pøední uchazeè o skotskou korunu.
:19:35
Slyšel jsem,
že Dlouhán udìluje primae noctis.

:19:39
Zjevnì s cílem pøilákat
sem další své stoupence.

:19:43
Mùj otec se domnívá, že musíme
uchlácholit Dlouhánovu dùvìru tím,

:19:47
že ten dekret
ani nepodpoøíme, ani neodmítneme.

:19:50
Rozumný plán.
Jak se daøí otci? Ani nepøišel na radu.

:19:54
Zdržely ho záležitosti ve Francii.

náhled.
hledat.