Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:17:01
Ale jak mohou uvìøit v naši sílu,
když nedokážeme ovládnout celý ostrov?

:17:17
- Kde je mùj syn?
- S Vaším svolením, Velièenstvo.

:17:20
Požádal mì, abych pøišla místo nìho.
:17:23
Poslal jsem pro nìj a on posílá tebe?
:17:26
Mám odejít, Velièenstvo?
:17:29
Chce-li, aby za nìj vládla
jeho královna, až tu nebudu,

:17:32
pak rozhodnì zùstaò a uè se. Prosím.
:17:41
Šlechta.
:17:43
Šlechta je klíèem k bránì Skotska.
:17:46
Dejme našim šlechticùm pozemky na severu.
:17:50
A jejich šlechticùm zas tady v Anglii.
Lakota jim zabrání v odporu proti nám.

:17:55
Velièenstvo,
naši šlechtici se nebudou chtít stìhovat.

:17:58
Nové pozemky znamenají nové danì
a oni už platí daò na válku s Francií.

:18:03
Opravdu?
:18:06
Opravdu?
:18:25
Problém se Skotskem spoèívá v tom,
:18:27
že je plné Skotù.
:18:34
Možná nastal èas
:18:36
zavést znovu starý zvyk.
:18:39
Dát jim primae noctis.
:18:44
Právo první noci. Jakmile se
neurozená dívka najejich panství vdá,

:18:49
budou k ní mít naši šlechtici
právo soulože o svatební noci.

:18:57
Když je nemùžeme vyhnat,

náhled.
hledat.