Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:16:01
Amen.
:16:06
Jako nevìstupro svého syna
:16:08
vybral Dlouhán dceru svého soupeøe,
:16:11
krále francouzského.
:16:36
Všeobecnì se proslýchalo,
že má-li princezna poèít,

:16:39
bude se muset této služby
ujmout sám Dlouhán.

:16:43
Možná, že právì to mìl celou
tu dobu na mysli.

:16:50
Skotsko...
:16:53
Má zemì.
:16:56
Francouzi se plazí pøed každým, kdo je silný.
:17:01
Ale jak mohou uvìøit v naši sílu,
když nedokážeme ovládnout celý ostrov?

:17:17
- Kde je mùj syn?
- S Vaším svolením, Velièenstvo.

:17:20
Požádal mì, abych pøišla místo nìho.
:17:23
Poslal jsem pro nìj a on posílá tebe?
:17:26
Mám odejít, Velièenstvo?
:17:29
Chce-li, aby za nìj vládla
jeho královna, až tu nebudu,

:17:32
pak rozhodnì zùstaò a uè se. Prosím.
:17:41
Šlechta.
:17:43
Šlechta je klíèem k bránì Skotska.
:17:46
Dejme našim šlechticùm pozemky na severu.
:17:50
A jejich šlechticùm zas tady v Anglii.
Lakota jim zabrání v odporu proti nám.

:17:55
Velièenstvo,
naši šlechtici se nebudou chtít stìhovat.

:17:58
Nové pozemky znamenají nové danì
a oni už platí daò na válku s Francií.


náhled.
hledat.