Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:01:10
Ty se k tomu povstání pøipojíš.
1:01:12
Podpoøíš ho penìzi z panství na severu.
1:01:16
Já získám pøízeò
Anglièanù tím, povstání odsoudím

1:01:19
a naøídím odpor z našich panství najihu.
1:01:24
Posad' se. Zùstaò chvilku.
1:01:34
Tenhle Wallace...
1:01:37
Nemá ani rytíøskýtitul. Ale bojuje se zápalem.
1:01:41
A dokáže lidi inspirovat!
1:01:43
A ty bys chtìl vyrazit
do útoku a bojovatjako on?

1:01:47
- Já taky.
- Možná nadešel èas.

1:01:50
Ted' je èas... pøežít.
1:01:54
Jsi sedmnáctý Robert Bruce.
1:01:57
Tìch 16 pøed tebou ti odkázalo
pùdu a titul, protože nikdy nebojovali.

1:02:04
- Svolej schùzku šlechticù.
- Nedìlají nic, než vedou øeèi.

1:02:08
A právem. Mají spoustu titulù a pùdy
v Anglii i ve Skotsku, stejnì jako my.

1:02:12
Ty obdivuješ... tohohle Williama Wallace.
1:02:16
Je snadnìjší obdivovat neústupné muže.
1:02:18
Má odvahu. Ale tu má i pes.
1:02:21
Ale právì schopnost
najít kompromis dìlá z muže šlechtice.

1:02:26
A pochop jedno:
1:02:28
Edward Dlouhán je nejkrutìjší král,
jaký kdy sedìl na anglickém trùnu.

1:02:32
A nezùstane nic z nás
1:02:35
ani ze Skotska,
1:02:38
nebudeme-li stejnì nelítostní.
1:02:41
Vyslechni naše šlechtice.
1:02:44
Znalost jejich názorù
1:02:46
je klíèem k trùnu.

náhled.
hledat.