Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:13:16
Všemohoucí praví, že tato bitvaje populární.
Pøivedla sem ty nejlepší zástupce národa.

1:13:20
- Kdo bude vzdávat poctu?
- Dìkuji vám, že jste pøišli na bojištì.

1:13:26
Toto je naše armáda.
Chceš-li se pøidat, musíš pøísahat vìrnost.

1:13:29
Pøísahám vìrnost Skotsku.
1:13:31
A je-li tohle vaše armáda,
1:13:35
proè odchází?
1:13:36
Nepøišli jsme sem bojovat za nì.
1:13:42
Domù. Anglièanù je pøíliš mnoho.
1:13:54
Synové Skotska! Jsem William Wallace!
1:13:58
- William Wallace je vysoký sedm stop.
- Ano, to jsem slyšel.

1:14:02
A zabíjí lidi po stovkách.
1:14:04
A kdyby byl tady, sežehnul by
Anglièany ohnivými koulemi z oèí

1:14:08
a blesky z øiti.
1:14:14
Já jsem William Wallace!
1:14:18
A vidím pøed sebou armádu svých krajanù,
1:14:22
kteøí se staví proti tyranii.
1:14:28
Pøišli jste bojovatjako svobodní lidé
1:14:32
a svobodnými lidmi také jste!
1:14:37
Co si poènete bez svobody?
1:14:41
Budete bojovat?
1:14:47
Proti tomuhle? Ne.
1:14:49
Uteèeme a budeme žít.
1:14:52
Ano. Budete bojovat a možná zemøete.
1:14:55
Uteèete a budete žít.
1:14:58
Aspoò chvilku.

náhled.
hledat.