Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:14:02
A zabíjí lidi po stovkách.
1:14:04
A kdyby byl tady, sežehnul by
Anglièany ohnivými koulemi z oèí

1:14:08
a blesky z øiti.
1:14:14
Já jsem William Wallace!
1:14:18
A vidím pøed sebou armádu svých krajanù,
1:14:22
kteøí se staví proti tyranii.
1:14:28
Pøišli jste bojovatjako svobodní lidé
1:14:32
a svobodnými lidmi také jste!
1:14:37
Co si poènete bez svobody?
1:14:41
Budete bojovat?
1:14:47
Proti tomuhle? Ne.
1:14:49
Uteèeme a budeme žít.
1:14:52
Ano. Budete bojovat a možná zemøete.
1:14:55
Uteèete a budete žít.
1:14:58
Aspoò chvilku.
1:15:03
A až budete po mnoha letech umírat na lùžku,
1:15:07
byli byste ochotni vymìnit
1:15:09
všechny dny ode dneška až po onen den
1:15:12
za jednu šanci, jednu jedinou šanci
1:15:15
vrátit se nazpìt a øíct našim nepøátelùm,
1:15:18
že nám mohou vzít život,
1:15:21
ale nikdy nám nemohou vzít svobodu!
1:15:50
Vypadají optimisticky.
Tøeba opravdu chtìjí bojovat.

1:15:53
Støetnutí je zøejmì
pøedem rozhodnutá záležitost.

1:15:57
Nicménì bychom jim mìli
pøednést královy podmínky.


náhled.
hledat.