Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:16:00
Královy podmínky? Stejnì je nikdy nesplní.
1:16:03
Výsosti, myslím, že...
1:16:05
Dobrá. Pøedložte jim podmínky.
1:16:10
- Už jedou. Pojedeme jim naproti?
- Nechte mluvit mì. Platí?

1:16:14
Ano.
1:16:20
Skvìlý proslov.
1:16:23
Co budeme dìlat ted'?
1:16:26
Chovejte se pøirozenì.
1:16:29
- Kam jedeš?
- Jdu vyprovokovat bitku.

1:16:38
No, nevystrojili jsme se pro nic za nic.
1:16:44
Mornayi, Lochlane, Craigu.
1:16:51
Zde jsou královy podmínky.
1:16:53
Odved'te tuto armádu z bojištì
1:17:00
a každý z vás dostane statky v Yorkshire,
1:17:04
vèetnì dìdièného titulu,
z nìhož budete platit...

1:17:09
- Z nìhož budete platit...
- Mám pro vás návrh.

1:17:12
Chelthame, tohle je William Wallace.
1:17:16
Z nìhož budete platit králi...
1:17:18
- Povídám, že mám návrh.
- Znevažuješ korouhev pøímìøí.

1:17:22
Od jeho krále? Samozøejmì.
1:17:25
Zde jsou podmínky Skotska.
Spust'te vlajky a vrat'te se nazpìt do Anglie.

1:17:30
U každého domu poproste o odpuštìní
za 100 let loupení, znásilòování a vražd.

1:17:36
Udìlejte to a vaši muži budou žít.
1:17:40
Když to neudìláte, všichni dnes zemøete.
1:17:49
Máme pøevahu. Vy nemáte tìžkou jízdu.
1:17:53
Za dvì stì let žádná armáda nezvítìzila...
1:17:55
Ještì jsem neskonèil!
1:17:59
Než vás necháme odejít,

náhled.
hledat.