Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:17:00
a každý z vás dostane statky v Yorkshire,
1:17:04
vèetnì dìdièného titulu,
z nìhož budete platit...

1:17:09
- Z nìhož budete platit...
- Mám pro vás návrh.

1:17:12
Chelthame, tohle je William Wallace.
1:17:16
Z nìhož budete platit králi...
1:17:18
- Povídám, že mám návrh.
- Znevažuješ korouhev pøímìøí.

1:17:22
Od jeho krále? Samozøejmì.
1:17:25
Zde jsou podmínky Skotska.
Spust'te vlajky a vrat'te se nazpìt do Anglie.

1:17:30
U každého domu poproste o odpuštìní
za 100 let loupení, znásilòování a vražd.

1:17:36
Udìlejte to a vaši muži budou žít.
1:17:40
Když to neudìláte, všichni dnes zemøete.
1:17:49
Máme pøevahu. Vy nemáte tìžkou jízdu.
1:17:53
Za dvì stì let žádná armáda nezvítìzila...
1:17:55
Ještì jsem neskonèil!
1:17:59
Než vás necháme odejít,
1:18:02
musí vᚠvelitel pøejít tohle pole,
pøedstavit se téhle armádì,

1:18:06
dát hlavu mezi nohy a políbit si vlastní øit'.
1:18:20
Bylo to ménì srdeèné, než na co je zvyklý.
1:18:23
Pøipravte se ajednejte pøesnì,
jak vám øíkám. Na mùj signál

1:18:26
projedete za naším
postavením a obejdete je z boku.

1:18:29
- Nesmíme rozdìlit svoje síly.
- Udìlejte to... a at' vás Anglièani vidí.

1:18:34
Budou si myslet, že utíkáme?
1:18:37
Vyøidíte jejich luèištníky
a sejdeme se uprostøed.

1:18:40
Dobrá. Jdeme na to.

náhled.
hledat.