Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:32:02
Poèkej.
1:32:07
Vážím si tvých slov. Pamatuj však,
že tihle lidé mají pùdu a hrady.

1:32:11
Je to pro nì pøílišné riziko.
1:32:13
A prostý èlovìk,
který krvácí v bitvách, snad riskuje ménì?

1:32:22
Ne. Ale v téhle zemi odshora
až dolù chybí pocit národního bytí.

1:32:26
Její šlechta slibuje vìrnost i Anglii.
1:32:29
- Její klany mezi sebou bojují.
- Ano.

1:32:34
Nadìláš-li si nepøátele
na obou stranách hranic, nakonec zemøeš.

1:32:38
- Všichni zemøeme. Jde o to jak a kdy.
- Nejsem zbabìlec. Chci to, co ty.

1:32:42
Ale šlechtu potøebujeme.
1:32:44
- Myje potøebujeme?
- Ano.

1:32:48
Co to vùbec znamená, být šlechticem?
1:32:50
Tvùj titul ti dává nárok
na skotskýtrùn, ale lidé nejdou za tituly.

1:32:56
Jdou za odvahou.
1:32:58
Naši lidé tì znají.
Šlechta i prostý lid si tì váží.

1:33:01
A kdybys je vedl ke svobodì...
1:33:07
šli by za tebou.
1:33:11
A šel bych i já.
1:33:33
Sakra. Mùj podìlaný bratránek princ
píše, že mi nemùže propùjèit žádné vojáky.

1:33:38
Všechna mìsta
v severní Anglii škemrají o pomoc.

1:33:42
Stále postupuje.
1:33:43
- Na které mìsto?
- Sem, Výsosti.

1:33:47
Pøineste dovnitø zásoby, zdvojnásobte
poèet stráží, uzavøete bránu. Ted' hned.

1:33:51
Rychle. Pøineste zásoby.

náhled.
hledat.