Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:43:01
Bùh z vás uèinil plenitele pokojných mìst?
1:43:04
Popravèího králova synovce,
vlastního bratrance mého manžela?

1:43:09
York byl shromaždištìm
každého vpádu do mé zemì.

1:43:14
Ten bratranec vìšel z mìstských zdí
nevinné Skoty, dokonce i ženy a dìti.

1:43:21
Dlouhán si poèínal ještì hùø,
když naposledy obsadil jedno skotské mìsto.

1:43:26
Je to krvavý vražedný divoch.
1:43:29
A vykládá vám tu samé lži.
1:43:31
Já nikdy nelžu.
1:43:36
Ale jsem divoch.
1:43:40
Nebo radìji ve francouzštinì?
1:43:44
Zeptejte se svého krále...
z oèí do oèí. Zeptejte se ho.

1:43:50
Uvidíte, jestli vás
jeho oèi pøesvìdèí o pravdì.

1:44:01
Hamiltone... Nechte nás o samotì.
1:44:05
- Výsosti?
- Odejdìte. lhned.

1:44:19
Promluvme si otevøenì.
1:44:21
Vpadnete do Anglie,
1:44:23
ale nemùžete svùj výboj dovést
do konce tak daleko od útoèištì a zásob.

1:44:28
Král si pøeje mír.
1:44:31
- Dlouhán si pøeje mír?
- Tak mi to sdìlil, pøísahám.

1:44:35
Navrhuje vám, abyste odvolal svùj útok.
1:44:38
Za to vám udìlí šlechtickýtitul,
statky a tuto truhlu plnou zlata,

1:44:41
kterou vám mám osobnì pøedat.
1:44:44
Panství a tituly, zlato...
abych se stal Jidášem.

1:44:49
- Takto se rodí mír.
- Takto se rodí otroci.

1:44:55
Když Dlouhán naposledy
mluvil o míru, byl jsem ještì chlapec.

1:44:59
Mnoho skotských šlechticù,
kteøí se nechtìli stát otroky,


náhled.
hledat.